רישוי עסקיםרישוי עסקים

על פי חוק רישוי עסקים, מוגדרים העסקים טעוני הרישוי לפי מס' פריט. מרבית העסקים נדרשים ברישוי, אשר מטרתו קביעת תנאים בסיסיים לשם הפעלתם, אם מטעמים בריאותיים, בטיחותיים או אחרים. תכניות רישוי לעסקים יוגשו רק לעסקים אשר מבחניה הנדסית אינם ממוקמים במבנים בעלי חריגות בניה וכל עוד יש הלימה בין פריט העסק למגרש על פי התכנית המפורטת התקפה.

עריכת תכניות לרישוי עסק מתבססת על תכנית המבנה וחלוקתו בהתאם לפעילות המתבצעת בו, פירוט אופן תפעול המבנה (לעתים באמצעות פרשה טכנית), פירוט חומרי הבניה והגמר של המבנה, איוורור ומיזוג, תנאי שירות לעובדים וכיו"ב. התכנית תעמוד בדרישות החוק והתקנות לכל עסק על פי תחומו. לדוגמא: עסקי מזון יידרשו בין היתר באישור משרד הבריאות על פי תקנות ונהלים רלוונטים ובאישור משטרת ישראל בהגשת משקאות משכרים, עסקי מכונאות רכב יידרשו באישור משרד התחבורה על פי תקנות ונהלי המשרד, וכך הלאה.